VedtægterVedtægter For Maderup og Omegns Vandværk


§1. Vandværket er et andelsselskab, som har til formål at sikre ren, god og sikker vandforsyning til andelshavernes ejendomme, samt eventuelle nye forbrugere i vandværkets forsyningsområde.§2. Andelshaverne hæfter alene med deres andel af gælden. Gælden deles ligeligt mellem alle andelshavere.


 

§3. Ingen andelshaver kan udtræde af vandværket uden at betale sin andel af vandværkets gæld i forhold til pålignet vandafgift. Vandværket er tilsluttet:

 

”Regulativ for private vandværker i Nordfyns kommune” og: ”Foreningen af private vandværker på Fyn.”

 

Bestyrelsen består af:

  • Formand, Næstformand, Kasserer, Sekretær samt et menigt medlem
  • Formand og næstformand kan ikke være på valg samme år


 

§4.  Såfremt en andelshaver afhænder eller på anden måde afstår ejendommen, i hvilket der er installeret vand fra Vandværket, skal andelshaveren drage omsorg for, at den nye ejer indtræder som ny andelshaver i hans sted. I modsat fald hæfter andelshaveren fortsat som medlem.


 

§5. Vandværkets andelshavere forpligter sig til at aftage hele deres vandforbrug fra Vandværket i henhold til regulativ for Nordfyns Kommune, og betale de til enhver tid herfor gældende afgifter og bidrag, som skal dække afvikling af vandværkets nødvendige anlægssum, Vedligeholdelsesudgifter samt driftsudgifter.

 

Vandafgifterne samt øvrige bidrag i forbindelse med vandforsyningen, skal indbetales 2 gange årligt:

 

15. maj og 15. november til vandværket, hvor vandværket fremsender opkrævning på afgifter og bidrag enten via post eller anden form for elektronisk medie.

 

Ved udlejningsejendomme, vil fakturering ske til udlejer, ejendommens indehaver.

Såfremt en andelshaver ikke har indbetalt vandafgift eller bidrag inden de nævnte datoer, er bestyrelsen berettiget til at afbryde vandtilførslen til andelshaverens ejendom, efter at der gennem anbefalet brev og eller mail, er givet en frist på 15 dage. Vandværket er først forpligtet til at retablere vandtilførslen, når andelshaveren har betalt den skyldige restance, samt de omkostninger der er påført vandværket i forbindelse med administration, afbrydelse og retablering af vandtilførslen.

 

En andelshaver, der på grund af restance med betaling af vandafgiften eller bidrag, har fået vandtilførslen afbrudt, skal betale vandafgift i det tidsrum vandtilførslen har været afbrudt.


 

§6. Udtrædelse af Vandværket på anden måde end ved ejerskifte, kan kun ske ved ejendommens nedlæggelse (sletning som selvstændig bruger), i forbindelse med ekspropriation, ændring af vandforsyningsplan o.l. forudsat vandforbrugende virksomhed ophører.

 

Før en andelshavers udtræden af vandværket, skal der betales de omkostninger der herved påføres Vandværket, herunder afbrydelse af vandtilførslen, samt betale sin andel af Vandværkets gæld.


 

§7. Selskabets bestyrelse, eller den, der af bestyrelsen bemyndiges dertil, har mod behørig legitimation, fri adgang til andelshavernes ejendomme, når tilsyn med de til Vandværket hørende ledninger eller vandmålere nødvendiggør dette. For eksempel utætheder før måler eller tvivlsspørgsmål.


 

§8. Vandmåleren skal placeres i målerbrønd i forbindelse med stikledning ind til ejendommen. Ved nyetablering, maksimalt 2 meter fra skellinje, eller så tæt derpå som muligt.

Det påhviler i øvrigt andelshaveren at holde vandmåleren intakt og frostfri.

Nye målere må kun udleveres af Maderup og Omegns Vandværk.§9. Vandværket og dets bestyrelse skal, efter bedste evne, sørge for at vandværket holdes i konstant drift. 

Vandværket påtager sig ikke ansvar for eventuelle afbrydelser, eller følgerne heraf for de enkelte andelshavere.

 

Hvis der opdages utætheder på stikledningen fra skellinje ved den private brugsgrænse og måler eller til bygning masse, vil reparation ske på andelshaverens/ejers regning.

I øvrigt henvises til vandværkernes fælles regulativ, på Maderup og og Omegns Vandværk´s hjemmeside under "Information" og "General info".

 

§10. Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december.


 

§11. Generalforsamlingen er vandværkets højeste myndighed.

 

Generalforsamlingen holdes hvert år i marts måned, eller så hurtigt, det kan lade sig gøre, at få regnskabet klar. 

 

Efter følgende agenda:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmetællere

3. Formandens beretning for det forløbne år.

4. Regnskabsaflæggelse. 

5. Fastansættelse af vandafgifter og bidrag for det følgende år. 

6. Valg af bestyrelse, der består af 5 medlemmer, der vælges for 5 år. Et medlem er på valg hvert år.

7. Valg for 2 år af en suppleant til bestyrelsen. 

8. Valg for 2 år af 2 revisorer. En er på valg hvert år. 

9. Valg for 2 år en revisorsuppleant. 

10. Forslag fra andelshavere (de afgives skriftlig til formand). Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling, skal stille skriftligt til Formanden senest 10 dage før afholdelse af ordinær general. 

11. Eventuelt. Her kan intet besluttes.

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet. Eller når 25 % af andelshaverne skriftligt stiller krav derom, med angivelse af dagsorden.

 

Indvarsling til ordinær generalforsamling sker ved annoncering i den lokale ugeavis, samt ved varsling via hjemmesiden og/eller på et af de sociale medier, senest 15 dage før afholdelse af ordinær generalforsamling.


 

§12. Ingen andelshaver under 65 år, kan nægte at modtage valg, dog kan et medlem fritages for valg i lige så lang tid, som vedkommende har siddet som bestyrelsesmedlem eller revisor.§13. Beslutninger på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling træffes ved simpelt stemmeflertal uanset de mødtes antal.

 

En andelshaver kan give skriftlig fuldmagt til en anden andelshaver, til at afgive stemme på dennes vegne - max. en fuldmagt pr. fremmødt.

 

Til vedtagelse af vedtægtsændringer, eller opløsning af Maderup og Omegns Vandværk, kræves at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og at ¾ af de tilstedeværende stemmer for forslaget. Vedtages forslaget med den nævnte kvalificerede majoritet, uden at halvdelen af vandværkets medlemmer er til stede, skal bestyrelsen inden 14 dage, derefter med 8 dages frist, indvarsle til en ny ekstraordinær generalforsamling.

 

Såfremt forslaget også denne gang vedtages med ¾ af de på den ekstraordinære generalforsamlingen repræsenterede stemmer, er forslaget gyldigt vedtaget, uanset antal fremmødte andelshavere.

 

Ved en eventuel opløsning af Maderup og Omegns Vandværk, vil den eventuelle formue, skulle deles ligeligt imellem andelshaverne, dog fratrukket det der eventuelt måtte skyldes til vandværket.


 

§14. Bestyrelsen konstituerer sig selv for et år ad gangen, med formand, Næstfomand, kasserer, sekretær samt et menigt medlem.

Beslutninger inden for bestyrelsen træffes efter stemmeflerhed.


 

§15. Bestyrelsen kan, med bindende virkning for Vandværket, optage lån eller kassekredit, som er nødvendig for vandværkets drift, inden for en beløbsramme på højest kr. 900.000,00.

 

Større lån skal godkendes af en generalforsamling.


 

§16. Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå overenskomst med grundejende institutioner, der af særlige årsager ikke kan tegne sig som andelshavere af Vandværket, om levering af vand fra vandværket på vilkår, der ikke må være billigere end de vandafgifter, Vandværkets øvrige andelshavere skal betale.Maderup og Omegns Vandværk, marts 2022.